Betingelser og priser

Vores prismodeller:

 • Afregning efter timeforbrug:
  Denne prismodel er den mest brugte og resulterer i en præcis afregning på baggrund af opgavens omfang og kompleksitet og de specialistkompetencer, der er blevet brugt til at løse den.

Har vi ikke på forhånd aftalt en prismodel, baseres vores pris på:

 • Sagens kompleksitet
 • Tidsforbruget
 • Evt. ekstern specialistviden
 • Opgavens betydning for dig
 • Ekstraordinært ansvar der er forbundet med at løse opgaven
 • Omfanget i forhold til tidspres samt arbejde uden for normal arbejdstid
 • Det opnående resultat

 Ved honorarfastsættelsen indgår følgende timetakster:

 • 1.500 kr. excl. moms
 •    650 kr. excl. moms for sekretær arbejde